برای باغبان یاس آفریدند

     علی را أشجع الناس آفریدند

           وفا داری و مردی و شجاعت

                 یکی کردند و عباس آفریدند

http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/600056_orig.jpg